Wahid Qasimi  Songs' Lyrics

Delbarak Dehati

Delbarak lab shakar, dukhtarak dehati
Maqboolak moh kamar, dukhtarak dehati
Shamam sahar ze royat, dil mast atr boyad

Aye yaar chi khosh mara badaam awardi
Ba olfat o rahate modaam awardi
Dar shaam seya neshasta boodam beto
Ba jelwa am az shaam ba baam awardi

Yak dilam ram tu dar daam tu bood
Dar daam tu dil bood ke aram tu bood
Hoshyar ze daam o dana-e harki gozasht
Dil pokhta alam-e walay khaam tu bood


Gol

Tu gol mani, parenda mani
Tu naseeme az behesht khanda mani
Barg hai sabz chashm tu
Sayaban aasheyana manast, asoman khana manast

Sadayat dar man esar jawanist
Negahat joi o bar-e mehrabanist
Bekhanda-e ghoncha-e baagh nejabat
Ke lab khand tu shad zendaganist

Tu boodi naow gol baagh o bahara
Safa bakhsh dile omeed wara
Deregha dar negah man nakhwandi
Tura behtar ze jaanam dost daram


Mah Taban

Rokhash cho mahe taban imshab
Bebeen sarkhel khooban ast imshab

Do chashm kafarash dil mebarad dil
Do zulfash mar pechaan ast imshab

Ze morwareed dandanash maporsed
Ke yaak alam cheraghan ast imshab

 Submit yours: Click here